دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : پوریا   پدرام

پست الکترونیکی : p.pedram@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک ذرات بنیادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

1. مدیرکل هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

2. مدیر پژوهش دانشکده فیزیک



عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 8

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/08/09

پوریا پدرام

پوریا پدرام

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

^